รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้