สถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจประจำปีพ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้