สำนักปลัด

สิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าสิบเอกสุดเขตร์ สุขเหลือ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธนากร ธรรมรักขิโต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นิติกร
สิบเอกวีระศักดิ์ ไชยปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายจักรเรศ เปรมสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวมณิสรา ดำรงพงษ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายฟ้ารุ่ง หมวดก๋อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวน้ำวุ้น ทองคำประดับ
นักการ
นางชัญญา ผลเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.ศิริพร ลิ้มไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายทองสุข ทองคำประดับ
คนงานทั่วไป
นายวันชัย ใจเที่ยง
พนักงานขับรถยนต์
นายอุบล เกิดอยู่
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)