สิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ