ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและทางการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3)พ.ศ.2562