หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
สิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายธีร์ธวัช แตงกลิ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
สิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม