เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.โพธิ์เก้าต้น

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้