ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศนโยบายให้ผู้บริการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้