แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมอนุมัติให้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ