แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ