แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 โดยได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน