แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563