ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565