ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25653) โดยสามารถขอดูแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.โพธิ์เก้าต้น