ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 โดยสภาอบต.โพธิ์เก้าต้นได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถขอดูแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 ได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.โพธิ์เก้าต้น