ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และดินถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พ.ศ.2562 มาให้ทราบโดยทั่วกัน