วัดธรรมิกาวาส

วัดธรรมิกาวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็น วัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 เดิมชื่อ วัดค้างคาว มีอุโบสถ และพระประธานที่เก่าแก่มาก ช ารุดไม่ได้รับการดูแลรักษา เนื่องจาก ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะจ านวนมาก ปัจจุบันมีอุโบสถหลังใหม่แล้ว หลวงพ่อธรรมวโร เนื้อหิน ทั้งองค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันเพราะเชื่อกันว่ามีความ ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการประเสริฐ จิตฺตสุโภ

%d bloggers like this: