วัดบัว

วัดบัวตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2440 พร้อมกับพระประธานขนาดใหญ่ที่ เรียกกันว่า หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ าซึ่งอยู่ ด้านหลังของวัด หลวงพ่อด าและหลวงพ่อขาว องค์มีลักษณะ เป็นพระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่า ชาวบ้านเชื่อถือศรัทธา ในความศักดิ์สิทธิ์ ยังคงมากราบไหว้บูชา รวมถึงการบนบาน ศาลกล่าวอยู่เป็นประจ า เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการสุพรรณ สุวณฺโณ

%d bloggers like this: