วัดบ่อเงินเจริญสุข

วัดบ่อเงินเจริญสุขตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2461 เมื่อวัดนี้ถูกสร้างขึ้น วัดเชิงท่าจึง ได้มอบพระศรีอาริย์เมตไตร ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปีมาแล้ว ให้มา ประดิษฐาน ณ วัดนี้ แต่ชาวบ้านจะได้กราบไหว้ นมัสการ เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สรงน้ า) เท่านั้นเพราะเกรงว่า ถูกขโมย ในปี พ.ศ.2474 มีการสร้างศาลาการเปรียญไม้สัก 1 หลัง และยังคงใช้งานได้ตามปกติ ถึงแม้จะมีการสร้างศาลา หลังใหม่ก็ตาม เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูสุจิณธรรมวัฒน์ เจ้าคณะต าบลโพธิ์เก้าต้น เขต 1

%d bloggers like this: