วัดสำราญ

วัดสำราญตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด เก่าแก่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2421 ต่อมาประมาณ ปีพ.ศ. 2455 หลวงพ่อฉาย ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ นิมนต์หลวงพ่อหิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกมา ประดิษฐานที่วัด แห่งนี้ จากนั้นก็มีเรื่องเล่าขานถึงความ ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหินมากมายสืบต่อกันมา เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูผาสุกโพธิธรรม เจ้าคณะ ต าบลโพธิ์เก้าต้น เขต 2 เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2535

%d bloggers like this: