วัดโคกหม้อ

วัดโคกหม้อตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2450 ปัจจุบันเป็นวัดที่สะอาด ร่มรื่นสภาพแวดล้อมดี จึงท าให้วัดโคกหม้อรับรางวัล จ านวน มาก เช่น วัดส่งเสริมสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2548 , วัดสวยงาม 4 ปีซ้อน , พิพิธภัณฑ์ โบราณร าลึก เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการพิเชฐ สีลสุทโธ

%d bloggers like this: