วัดโพธิ์งาม

วัดโพธิ์งามตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัด ที่สร้างราว พ.ศ. 2450 หลวงตาม่อม เกจิอาจารย์ เป็นผู้บูรณ- ปฏิสังขรณ์วัดนี้ ท่านได้มรณภาพเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ศพมี สภาพแห้ง ไม่เน่าเปื่อย ในบริเวณวัดมีซากโบราณสถาน ชมภาพ จิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญ ที่บอกเล่าเรื่องราวของ พระพุทธศาสนา เรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ พระธาตุ ที่ส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวทั้ง 9 พระองค์ และบริเวณวัดยังร่มรื่นด้วย ไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น ต้นพะยอม ไม้พะยุง ไม้ประดู่ จ านวนทั้งสิ้น 972 ต้น เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการอภิชาโต

%d bloggers like this: