เกี่ยวกับอบต.

หน่วยงานต้นแบบที่มีการรักษามาตรฐานมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบใบประกาศรับรอง หน่วยงานต้นแบบที่มีการรักษามาตรฐานมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%” จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

 . 

รางวัลการประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดโฟม 100%”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบรางวัลการประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดโฟม 100%”    จาก นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100%   และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

 . 

โล่เชิดชูเกียรติด้านการให้การสนับสนุนจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับโล่เชิดชูเกียรติด้านการให้การสนับสนุนจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี