โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณสายแยก ทล.3196-ที่จัดรูป

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณสายแยก ทล.3196-ที่จัดรูป

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 4 ต่อจากบ้านร้อยตรีสนอง สุดซอยและซอยเข้าบ้านผู้ใหญ่เต็ก

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 4 ต่อจากบ้านร้อยตรีสนอง สุดซอยและซอยเข้าบ้านผู้ใหญ่เต็ก

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมัย ชิตดี

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมัย ชิตดี

Read more

อบต.โพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษา ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

อบต.โพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษา ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

Read more

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บริเวณทางเข้าวัดธรรมมิกาวาส ฝั่งถนนลพบุรี-บ้านแพรก จำนวน 10 ต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บริเวณทางเข้าวัดธรรมมิกาวาส ฝั่งถนนลพบุรี-บ้านแพรก จำนวน 10 ต้น

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

Read more