ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บริเวณถนนสายหม้อแกง จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บริเวณถนนสายหม้อแกง จำนวน 10 ต้น

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 ต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น จำนวน 10 ต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 ต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น จำนวน 10 ต้น

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

Read more

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ผลการร้องเรียนเกี่ยว

Read more

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more