การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2566/2567

การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2566/2567

Read more

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

Read more

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

Read more

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Read more

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

Read more

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม2566

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม2566

Read more