รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกล ปั้นเอี่ยม ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกล ปั้นเอี่ยม ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณริมถนนสายในหมู่บ้าน

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

สรุปผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 บริเวณริมถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น

สรุปผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 บริเวณริมถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 11 สายบ้านป้าต่อมถึงศาลาแดง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 11 สายบ้านป้าต่อมถึงศาลาแดง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more