รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2565

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 10 จุด

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 10 จุด

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณสายซอยบ้านกมล ปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1 จำนวน 10 จุด

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณสายซอยบ้านกมล ปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1 จำนวน 10 จุด

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2565

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์้เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์้เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณสายซอยกมล ปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณสายซอยกมล ปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more