ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชลถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

ประกาศแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 39/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 39/2564

Read more

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 38/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 38/2564

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37/2564

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36/2564

Read more