ประกาศแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

Read more

ประกาศเผยแพร่วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเผยแพร่ประกาศฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงหลักการ วัตถุประสงค์ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more