ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่27/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่27/2564

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่26/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่26/2564

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเจ้าแม่หนองรีเชื่อมต่อถนนเทศบาลเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเจ้าแม่หนองรีเชื่อมต่อถนนเทศบาลเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่25/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่25/2564

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่24/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่24/2564

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่23/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่23/2564

Read more

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

Read more