รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา(ท่อผ้าใบ) จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา(ท่อผ้าใบ)

Read more

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ข้ามคลองชลประทาน บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ข้ามคลองชลประทาน บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00น.

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน ช่วงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่อ้อย)

กำหนดเวลาตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน ช่วงเขตติดต่อ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่อ้อย) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00น.

Read more

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more