ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเจ้าแม่หนองรีเชื่อมต่อถนนเทศบาลเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเจ้าแม่หนองรีเชื่อมต่อถนนเทศบาลเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชลถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชลถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีคัดเลือก

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคา

Read more

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชลถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชลถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านผู้ใหญ่หม่อง หมู่ที่ 8

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านผู้ใหญ่หม่อง หมู่ที่ 8

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

ผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

Read more

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

ผลการขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อมคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

Read more

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

Read more