ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์้เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์้เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณสายซอยกมล ปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณสายซอยกมล ปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1 จำนวน 10 จุด ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 สายแยก ลบ 4021 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,280 ตารางเมตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 สายแยก ลบ 4021 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,280 ตารางเมตร

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more