ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าชลถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง จำนวน 10 ต้น

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง จำนวน 10 ต้น

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง จำนวน 10 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง จำนวน 10 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกมลปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกมลปั้นเอี่ยม หมู่ที่ 1

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านครัวตาพุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ 2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีคัดเลือก

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการ

Read more

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านครัวตาพุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีคัดเลือก

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการ

Read more