การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

Read more

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

Read more

แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

Read more

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลโพธิ์้เก้าต้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Read more

รายงานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

รายงานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์เก้าต้น

Read more

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล

Read more

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง

Read more