การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

Read more

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลโพธิ์้เก้าต้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Read more

รายงานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

รายงานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์เก้าต้น

Read more

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล

Read more

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

Read more