การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมอบต

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลโพธิ์้เก้าต้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

รายงานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์เก้าต้น

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

Read More