การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more

การประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11

การประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11

Read more

การประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-010 บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8,9

การประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-010 บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8,9

Read more

ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more