การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมอบต

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

Read More
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

Read More