บัญชีงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนต่อขยาย สายซอย2 หมู่ที่10

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนต่อขยาย สายซอย2 หมู่ที่10 พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง แนบมาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more

บัญชีงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้มาติดต่อราชการ ศพด.อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่8

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ

Read more