กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ข้ามคลองชลประทาน บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ข้ามคลองชลประทาน บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00น.

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน ช่วงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่อ้อย)

กำหนดเวลาตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน ช่วงเขตติดต่อ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่อ้อย) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00น.

Read more

กำหนดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยมี บริษัท เฉลิมชัยออโต้เซลล์ เป็นผู้ขายซึ่งจำดำเนินการส่งมอบพัสดุ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ เข้าตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

Read more

ประกาศแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563

ายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำเดือนกันยายน 2563

Read more

รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4 (กรกฏาคม 2563 – กันายายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

ผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฉลิมชัย ออโต้เซลล์ จำกัด

Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563

Read more