ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณศาลา SML และทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ช่วงห้องสำนักปลัดและห้องกิจการสภา จำนวน 2 ห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 21 ขวา หมู่ที่ 9

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าศาลา SML หมู่ที่ 2

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

ตามคำสั่งองค์การบริห

Read more