รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

รายงานผลการขายเอกสารเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสายการเกษตร สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 หมู่ที่ 5 จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ราย

Read more

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าคลองตะเคียนถึงกำแพงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 9

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการขายรูปแบบรายการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 11

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการขายเอกสารโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย-คลองมะขามเทศ หมู่ที่ 6

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการขายเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more

รายงานผลการขายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต

Read more