รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ผลการประเมินความพึงพ

Read more

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  ประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งให้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้น ทราบ เพื่อได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการในระยะต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Read more