มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ข้อกำหนดจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read More
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ระมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

Read More
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2565

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2565

Read More