รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของอบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของอบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี ปี2564

Read More
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read More
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read More