ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more