แผนการดำเนินงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการดำเนินงาน

ประกาศแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

Read More