ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

รับมอบโล่เกียรติยศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบโล่เกียรติยศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019) ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (AA) จากท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดโดย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ป

Read more

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน ตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดย ดต. ประทีป ยืนยง ผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Read more

โครงการรักษ์ทาง-รักษ์ถิ่น “จิตอาสา กิจกรรมถนนปลอดภัยและไร้หลุมบ่อ”

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ทาง – รักษ์ถิ่น “จิตอาสา กิจกรรมถนนปลอดภัยและไร้หลุมบ่อ” สาย ลบ.4003 แยกทล.3027 – วัดพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น. ที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนจิตอาสาตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ร่วมปะซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความสามัคคีให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีส่วนร่วมในเรื่องการดูแล และบำรุงรักษาทางให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ถนน มีความสวยงาม สะดวก สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล

Read more

กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก

วันศุกร์ที่19 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำกิจกรรมอบรมหนูน้อยรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก โดยเชิญสิบเอกหญิงพิฏฐชญาณ์ จิรสวานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โพธิ์เก้าต้น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น และรู้วิธีลดโลกร้อน โดยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้

Read more