อบต.โพธิ์เก้าต้น แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อบต.โพธิ์เก้าต้น แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Read more

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Read more

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโพธิ์เก้าต้น “พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดโคกหม้อ”

แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโพธิ์เก้าต้น “พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดโคกหม้อ”

Read more

รับมอบโล่เกียรติยศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบโล่เกียรติยศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019) ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (AA) จากท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดโดย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ป

Read more