ปลัด.อบต.โพธิ์เก้าต้นเข้ารับรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเ้ข้ารับรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมีพล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Read more

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้นเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เข้ารับประกาศเกียรติบัตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 จากนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี  ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

Read more

พิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวนางเอมอร ทัดศรี ราษฎรในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น ณ บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังำวัดลพบุรี จำนวน 36,000 บาท หลังเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กรณีไฟไหม้บ้านเรือน 1 หลัง ถือว่าไม่เป็นภัยพิบัติ เนื่องจากไม่กระทบกับคนหมู่มาก สามารถป้องกันได้และไม่กระทบระบบนิเวศน์ จึงไม่สามารถใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้

Read more

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ , ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม, เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ แนวคิดประสบการณ์ทางการเกษตรมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี และสามารถเผยแพร่ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

Read more

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม และมีสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรท่าหิน สำนักงานคุมความประพฤติจังหวัดลพบุรี และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

Read more

รับมอบเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้น ในระดับทองแดง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้น ในระดับทองแดง จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นหลัก

Read more

พิธีการรับมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จาก Rotary International และสโมสรโรตารี่ลพบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการรับมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จาก Rotary International และสโมสรโรตารี่ลพบุรี โดยความร่วมมือระหว่างประเทศ GG.#1527749 ซึ่งระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,357,675 บาท ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 8 ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นไว้เพื่อใช้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ นับเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในชุมชน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตำบลโพธิ์เก้าต้นอีกด้วยทั้งนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ท่านผู้ว่าการภาค โรตารี่สากล 3350 นายอำเภอเมืองลพบุรี นายกสโมสรโรตารี่ลพบุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วย

Read more