OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล

OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล

ขนมบ้าบิ้นมะพร้าวอ่อน

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโ

Read More
OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพบ้านฟ้าลงมัน

กลุ่มอาชีพบ้านฟ้าลงมันได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ รองเท้าสานจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณจินตนา หารจับพาน ประธานกลุ่ม โทร. 087 – 7077109

Read More
OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล

ขนมเปี๊ยะแม่ประเสริฐ

เมื่อสตรีว่างจากการทำนา ได้มีการรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนาโดยเริ่มจากการรวมตัวกันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2543 จึงได้รวมตัวกันเพื่อทำอาหารแปรรูปไข่เค็ม ดองน้ำเกลือ โดยร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ จาก อบต.โพธิ์เก้าต้น เป็นเงิน 10,000 บาท และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ลพบุรี

Read More
OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล

ผักปลอดสารพิษ

ประชากรในพื้นที่เขตต

Read More
OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล

ขนมเปี๊ยะตุลาการ

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 35 คน มีการดำเนินกิจกรรม กลุ่มในการทำขนมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้รับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาวเมื่อปี 2549 คือ “ขนมเปี๊ยะตุลาการ” และกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่ม เช่น ขนมกง, ขนมคุกกี้, ไข่เค็มใบเตย, ขนมสอดไส้

Read More