featuredกิจกรรมอบต

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้นเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เข้ารับประกาศเกียรติบัตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 จากนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี  ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี