รับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ร้อยตรีสุวรรณ์ พังพิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” จาก นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่บ้านคลองฉิม หมู่ที่ 12 อันดับที่ 2 บ้านคลองท่าควาย หมู่ที่ 3 อันดับที่ 3 หมู่บ้านคลองยายสี หมู่ที่ 7 และรางวัลชมเชย 2 อันดับ ได้แก่ ชมเชยอันดับที่ 1 หมู่บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 9 ชมเชยอันดับที่ 2 บ้านคลองยายคล้าย หมู่ที่ 6