โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2652 เวลา08.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชน โดย ดต.ประทีป ยืนยง ผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน เป็นวิทยากรบรรยาย