featuredกิจกรรมอบต

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น เจ้าหน้าที่ ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น การเล่นเกมส์มหาสนุก จับสลากมอบของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนให้แสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ