รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2561 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ในโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย