featuredกิจกรรมอบต

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยได้รับเกียรติจากนางสมร ไสวพิมพ์ทอง อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นวิทยากร ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการบรรยายและให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ความสำคัญด้านการประกอบอาชีพ สำหรับช่วงบ่ายมีการจัดสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์และน้ำยาล้างจาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นในชุมชนและเสริมสร้างระบบการดูแล สนับสนุนผู้พิการให้เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้พิการในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นส่วนใหญ่ญาติและครอบครัวต้องดูแลและให้การช่วยเหลือทั้งในเรื่องกิจวัตรประจำวัน การเลี้ยงชีพ ประกอบกับผู้พิการบางคนยังพอมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้และไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวและของสังคม