featuredกิจกรรมอบต

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชนบทจังหวัดลพบุรี

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30น.สำนักงาน ป้องกันภัยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง/ชนบท จังหวัดลพบุรี ในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ชลประทานจังหวัดลพบุรีเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช บรรยายอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครจิตอาสา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

โดยกำหนดการจัดกิจกรรมฯ จะดำเนินการทั้งสิ้น 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เวลา 09.00น – 16.30น. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการภัยภิบัติให้แก่ชุมชนในเขตเมืองและชนบท พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและนำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต