กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก

วันศุกร์ที่19 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำกิจกรรมอบรมหนูน้อยรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก โดยเชิญสิบเอกหญิงพิฏฐชญาณ์ จิรสวานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โพธิ์เก้าต้น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น และรู้วิธีลดโลกร้อน โดยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้