กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำรภาษี ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.- 30 เม.ย. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โทร. 036-780100